Ochrona danych osobowych klientów klientów  sklepów firmy ARTLEDER

Rezygnacja z konta na artleder.pl / artleder.com

W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: artleder@gmail.com Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na artleder@gmail.com. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych

W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie na adres Artleder.pl (dalej "Artleder") ul. Myślenicka 134 30-698 Kraków lub wiadomość pod tytułem "Żądanie usunięcia danych osobowych" na adres: artleder@gmail.com. Składający żądanie musi wykazać, że dotyczy ono jego osoby (np. posłużyć się adresem mailowym wykorzystanym do utworzenia konta i realizowaniem zamówień, wysłać skan dowodu osobistego). Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z konta.

UWAGA: Artleder przypomina, iż zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej „ustawa”) przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także bez zgody osoby, której dane dotyczy. W niektórych przypadkach, nawet wbrew żądaniu, administrator może (musi) pozostawić w zbiorze część danych osobowych. Odniesienia do części podstaw przepisowych można znaleźć na stronie http://www.giodo.gov.pl/318/j/pl/

Prawo do poprawiania danych:

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powyższe prawo realizowane jest przez umożliwienie użytkownikowi serwisu www.artleder.pl i www.artleder.com edytowania danych w sekcji „Moje konto”, zakładka „Dane osobiste”.

Prawo sprzeciwu:

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać, gdy administrator uzasadnia przetwarzanie danych spełnieniem warunków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, tj wtedy, gdy: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów, lub osób trzecich, którym dane te przekazuje. Prawo to nie przysługuje, gdy np. podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, szczególny przepis prawa lub są one przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust. 3 ustawy).

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/163/pl/

W sprawach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi – zapytania, wnioski, sprzeciwy lub skargi należy zgłaszać na adres artleder@gmail.com