REGULAMIN SKLEPU

A. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Firma -  ARTLEDER.PL, ul. Myślenicka 134, 30-698 Kraków

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego; www.artleder.com i www.artleder.com/sklepcom oraz www.artleder.pl i www.artleder.pl/skleppl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.artleder.com i www.artleder.com/sklepcom oraz www.artleder.pl i www.artleder.pl/skleppl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawy - o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o handlu internetowym z uwzględnieniem zmiany z 25 grudnia 2014r.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz wolę zapłaty.


B. Warunki ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:www.artleder.com i  www.artleder.com/sklep.comoraz www.artleder.pl i www.artleder.pl/sklep.pl;

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy: www.artleder.com  i www.artleder.com/sklep.com oraz www.artleder.pl
 i www.artleder.pl/sklep.pl, prowadzony jest przez Artleder.pl, ul. Myślenicka 134, 30-698 Kraków, NIP: 6792644293, REGON :  389607551
Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez Wydział Handlu i Usług  Urzędu Miasta Krakowa.pod numerem: 158/II/89..  z dn: 09,03,1995

4. Kontakt z firmą możliwy jest:
- drogą telefoniczną - 608 858 979 / 12 654 78 33
- drogą mailową - artleder@gmail.com, artleder@artleder.pl,
- drogą pisemną na adres firmy:  Artleder,pl, ul. Myślenicka 134, 30-698 Kraków

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady dokonywania zwrotów, zgłaszania reklamacji.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym punkcie.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

C. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

D. Procedura składania zamówienia:

1. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.artleder.com lub www.artleder.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów [przesyłki].

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją wymogu zapłaty za towar.

5. Do każdego zamówienia dołączana jest  Faktura bez VAT:
aby faktura  mogła   zostać zaksięgowana przez podmiot gospodarczy w koszty działalności gospodarczej, Klient powinien podać dane swojej firmy oraz NIP.

6. Towary znajdujące się na stronach  www.artleder.com  i artleder.com/sklepcom
 oraz www.artleder.pl i www.artleder.pl/skleppl mają charakter produkcji rzemieślniczej cechującej się niepowtarzalnością poszczególnych sztuk.

7. Przedstawione ceny oraz ilości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego, ani Kodeksu Cywilnego. Zachęcamy do zawierania umów indywidualnych.


E. Dostawa:

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Wysyłka poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej możliwa jest tylko po wcześniejszej konsultacji, wiąże się ze zmianami cen spedycji. Wysokość opłat za wysyłkę zależna jest od rodzaju wybranego towaru oraz miejsca przeznaczenia.

3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej
- Firmy spedycyjnej SENDIT Polska

4. Możliwość osobistego odebrania zamówionego towaru w naszym sklepie występuję tylko po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, mailowej lub pisemnej.

5. Koszty dostawy są zależne od wybranego spedytora oraz rodzaju  zamówionego towaru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6. Wysyłka towaru następuje w przeciągu 2-7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy.
- Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.  Nr konta:   65 1050 1445 1000 0092 8804 4531


7.W przypadku niemożności realizacji wysyłki w  przeciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na  koncie sprzedającego,  Firma poinformuje Klienta o terminie realizacji lub zwróci należność.

8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia internauty z innych przyczyn, Firma poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.  


F. Ceny i metody płatności:

1. Ceny Towarów oraz wysyłki podawane są w polskich złotych i są cenami całkowitymi.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
przelewem


3. Firma zachowuje prawo własności towarów zamówionych  przez internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

G. Specyfikacja towaru:

1. produkty wykonane są metodą rzemieślniczą, przy zachowaniu charakterystyki produkcji i wykończenia wyrobów rzemieślniczych – niejednorodność wynikająca z metodyki rękodzielniczej.

2. produkty wykonane są z naturalnych skór bydlęcych oraz świńskich – dwoinowych oraz juchtowych, z garbunkiem chromowym lub roślinnym, przy zachowaniu charakteru skóry naturalnej – skóra naturalna może posiadać ślady wynikające z jej pochodzenia odzwierzęcego, takie jak drobne żyłki, widoczne pory, bliznowatość.

3. skóra naturalna wymaga konserwacji w odpowiednich kremach, pastach lub olejach przeznaczonych dla danego gatunku skóry. Brak odpowiedniej konserwacji może prowadzić do matowienia, blaknięcia koloru, w kontakcie z wodą lub wilgocią wyprysków.


H. Prawo odstąpienia od umowy:


H.1. Prawo odstąpienia od umowy:

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Firmę  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W takim wypadku zostanie mu wysłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Informacja winna zostać przekazana sprzedającemu przed dokonaniem fizycznego zwrotu – wysyłką, w przypadku braku informacji o nadchodzącej przesyłce, sprzedawca ma prawo do nieodebrania przesyłki, o której nie był informowany.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy jeśli towar został zakupiony na firmę. Zwrot towaru zakupionego na firmę jest sprzeczny z przepisami skarbowymi.

5. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy jeśli towar był indywidualnie dla niego wykonywany lub  dopasowany, a tym samym odbiega od produktu standardowego, prezentowanego w ofercie.

6. Klient nie ma prawa zwrotu towaru jeśli towar był używany, użytkowany lub w jakikolwiek sposób uszkodzony przez klienta.

7. Jeśli Klient otrzymał towar uszkodzony, należy przy odbiorze przesyłki udokumentować jego stan faktyczny za pomocą trwałych nośników typu zdjęcie.

8. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez internautę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez internautę. Firma nie pokrywa żadnego z tych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od internauty do Firmy, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od internauty. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi internauta.

9. Zgodnie z art. 561 par 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.

10. Firma odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru internaucie; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.


H.2. Skutki odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane   są  wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),

2. Zwrot płatności następuje po otrzymaniu zwróconego towaru, sprawdzenie jego stanu faktycznego, zatwierdzenie stanu faktycznego jako zdatnego do ponownej sprzedaży i pełnowartościowego.

3. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a przynajmniej nie później niż w 14 dni od momentu zgłoszenia chęci zwrotu towaru - przy akceptacji punktu powyższego.

4. Klient nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

5. Klient powinien odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. Zwrot płatności jest możliwy tylko wtedy, gdy towar nie był używany ani użytkowany, jest zdatny do ponownej odsprzedaży.

7. Zwrot towaru powinien nastąpić przesyłką rejestrowaną - w przypadku zaginięcia przesyłki nierejestrowanej Firma nie dokonuje zwrotów płatności.


8. Zwrot towaru powinien nastąpić przesyłką należycie zabezpieczoną - najlepiej w sposób w jaki towar został wysłany do Klienta, biorąc pod uwagę gabaryty towaru oraz sposób jego spakowania.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:  Artleder.pl, ul. Myślenicka 134, 30-698 Kraków, tel. 12 654 78 33 / 608 858 979, mail: artleder@gmail.com
– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży nr  ......... Zwracam towar w stanie niezmienionym. Proszę o przesłanie zwrotu płatności na konto:............................. na dane osobowe................
- Podpis Klienta..................

Jednocześnie oświadczam ze zgodnie z art: 34 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku
o prawach konsumenta ( Dz.U,2014 poz: 827) zobowiązuję się ponieść koszty zwrotu rzeczy do Z.P.U ARTLEDER do siedziby na adres:
ARTLEDER.PL ul: Myślenicka 134, 30-698 Kraków

Niniejsze Ogólne Warunki obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach  nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień. W przypadku nieważności jednego  z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę.

I. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Firm jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.